SUZURAN
SUZURAN

SAKE

SUZURAN

Suzuran holds other exciting alcoholic beverages!

SUZURAN

OZEKI HANA AWAKA SPARKLING SAKE 250ml

RINGO MANSAKU 1.8L

HAKUTSURU PURUPURU YUZUSYU SPARKLING JERRY 190ml