Shake Maki (Salmon)

Fresh raw salmon and avocado maki sushi. 15 pieces